Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego https://onerent.pl/

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://onerent.pl/ (dalej jako Serwis) przez usługodawcę, którym jest ONE RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, NIP: 5252970019, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0001054316 (dalej jako „Usługodawca” lub „ONE RENT”).

 2. Użyte w Regulaminie następujące terminy mają następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, rodzaj i zakres świadczonych Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki rezerwacji najmu samochodu oraz zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, a także zasady ochrony danych osobowych;

 2. „Formularz Rezerwacyjny” rozumie się przez to formularz rezerwacji pojazdu umożliwiający dokonanie rezerwacji konkretnej klasy samochodu po z góry ustalonej cenie na wskazany przez Klienta czas;

 3. „Serwis” – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https://onerent.pl wraz z podstronami;

 4. „Polityka Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Serwisu, dostępną w zakładce https://https://onerent.pl/polityka-prywatnosci;

 5. „Usługodawca” „ONE RENT” – rozumie się przez to ONE RENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, NIP: 5252970019, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0001054316;

 6. „Użytkownik” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Usługi;

 7. „Klient” – rozumie się przez to Użytkownika, który rezerwuje najem samochodu;

 8. „Konsument” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 9. „Usługa” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Usługodawcę usług, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;

 10. „Ogólne Warunki Najmu” – rozumie się przez to udostępnione Klientowi ogólne warunki najmu samochodu.

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

 1. udostepnienie formularza kontaktowego – w celu złożenia zapytania do Usługodawcy;

 2. udostepnienie formularza rezerwacyjnego – w celu rezerwacji samochodu;

 3. prezentowanie treści w Serwisie o działalności, produktach i usługach Usługodawcy;

 4. wysyłanie treści o charakterze marketingowym (po wyrażeniu odpowiednich zgód przez Użytkownika) - do momentu odwołania zgody na przesyłanie treści marketingowych.

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce https://onerent.pl/regulamin i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Usługodawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 2. Usługi prezentacji treści świadczone są przez czas aktywnej sesji użytkownika w Serwisie, usługi przesyłania treści o charakterze marketingowym przez okres obowiązywania zgody użytkownika, natomiast usługi formularzy kontaktowych przez okres niezbędny do przesłania odpowiedzi na zapytanie użytkownika. 

 3. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest przed złożeniem rezerwacji zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest :

 1. komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 2. dostęp do poczty elektronicznej;

 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge w najnowszej dostępnej wersji;

 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768 px.

 1. Ceny określone w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

 2. Rodzaje oraz właściwości samochodów, których najem może zostać zarezerwowany, a także stawki najmu, określone są w Serwisie. Na stronie internetowej Serwisu umieszczone są wizualizacje samochodów, które mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

§ 2 Warunki rezerwacji samochodu oraz anulacji rezerwacji

 1. Rezerwacja samochodu na potrzeby najmu jest możliwa w ramach jego dostępności.

 2. Rezerwacje przyjmowane i realizowane są przez https://prod.booking.onerent.corcode.com/car

 3. Proces rezerwacji rozpoczyna się od wyboru miejsca wydania i zwrotu samochodu oraz daty i godziny wydania i zwrotu samochodu oraz kliknięcia przycisku „Szukaj”, który powoduje przejście do kolejnej karty wyboru samochodu. Po wybraniu samochodu należy finalizować rezerwację, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty w poszczególnych zakładkach

 1. W celu rezerwacji najmu samochodu Klient podaje dane określone w Formularzu Rezerwacyjnym. W celu dokonania rezerwacji Klient musi posiadać dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, na który będzie kierowana korespondencja.

 2. Rezerwacja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności) oraz Ogólnych Warunków Najmu, a także wyrażenia zgody w zakresie:

 • przesyłania dokumentów związanych z najmem oraz faktur drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu Rezerwacyjnym adres e-mail;

 • przetwarzania danych osobowych Klienta w celu kontaktu w związku z przesyłanym Formularzem Rezerwacyjnym.

 1. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności samochodu. Usługodawca potwierdza dostępność samochodu poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Do zawarcia umowy najmu samochodu dochodzi w dniu określonym jako początek najmu, na podstawie odrębnych oświadczeń stron, złożonych z zachowaniem formy dokumentowej Pozostałe warunki najmu określa umowa najmu oraz Ogólne Warunki Najmu.

 3. Ogólne Warunki Najmu Pojazdu dostępne są na stronie Serwisu, a także każdorazowo zostaną udostępnione Klientowi w momencie potwierdzenia rezerwacji.

 4. Najpóźniej w chwili odbioru samochodu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały okres najmu, chyba że co innego wynika z umowy najmu.

 5. Rezerwacje mogą być składane poprzez Formularz Rezerwacyjny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Formularza Rezerwacyjnego.

 6. Usługodawca nie pobiera opłat za anulację, jeśli Usługodawca został o tym powiadomiony do 48 godzin przed planowaną data rozpoczęcia wynajmu. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za zmianę na rezerwacji do 48 godzin przed planowaną data rozpoczęcia wynajmu, jednak jeśli nastąpi zmiana, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia stawki obowiązującej w danym dniu. Zwrot kosztów przy anulacji mniej niż 48 godzin przed planowaną datą i czasem odbioru pojazdu oraz po planowanej dacie odbioru, jest niemożliwy. Usługodawca nie refunduje rezerwacji, jeśli Klient lub kierowca pojazdu przy odbiorze samochodu stawi z nieważnym prawem jazdy. Usługodawca nie refunduje rezerwacji, jeśli Klient zaprezentuje nieakceptowaną kartę kredytową lub nie ma wystarczających środków na pokrycie kaucji w momencie odbioru samochodu. Usługodawca nie refunduje niewykorzystanych dni z rezerwacji, jeśli klient się nie pojawił, pojawił spóźniony ponad 2 godziny bez poinformowania Usługodawcy lub oddaje samochód wcześniej. Klient ma prawo do pisemnego udowodnienia, że na skutek powyższego odniósł większe straty finansowe i może zażądać obniżenia opłaty za anulację.

 7. Dane teleadresowe umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:

 1. adres pocztowy: One Rent sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

 2. numer telefonu: +48 723 606060

 3. adres poczty elektronicznej: obsluga@onerent.pl

§ 3 Odpowiedzialność. Działanie Serwisu

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu Usług z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw, etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy. 

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Serwisie i jest zobowiązany w szczególności do: 

 1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,

 3. powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., 

 4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 1. Ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej podlegają wszystkie: teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronie głównej oraz wszystkich podstronach Serwisu. W stosunku do wszystkich w/w obiektów zabronione jest kopiowanie w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania oraz modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre podstrony Serwisu zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi innych podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych Serwisu.

 2. W Serwisie publikowane są aktualne informacje na temat oferty i działalności Usługodawcy. Usługodawca nie może jednak wykluczyć wystąpienia jednostkowych przypadków publikacji informacji nieaktualnych lub niekompletnych, w szczególności w związku ze zmianami oferty handlowej ONE RENT.

 3. W żadnym przypadku Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z Serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować urządzenie użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

 4. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Użytkownika. 

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej, z których korzysta Użytkownik. 

 6. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez infolinię. 

§ 4 Dane osobowe

 1. Do niniejszego Regulaminu w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu stosuje postanowienia zawarte w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem: https://onerent.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5 Reklamacje

 1. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. 

 2. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Serwisu lub usług w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania jeżeli pochodzi od Konsumenta, zaś w przypadku innych niż Konsument Klientów
  w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

§ 6 Rozwiązywanie Sporów

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

 1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;

 2. konieczność usprawnienia działania Serwisu;

 3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;

 4. zmiana warunków świadczenia Usług lub wycofanie określonej Usługi, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi wykupione przed wejściem w życie tych zmian;

 5. wprowadzenie nowej Usługi a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;

 6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu z tym zastrzeżeniem, iż do rezerwacji złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Rezerwacji.

 1. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną.

 2. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.

 3. Usługodawca może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,

 2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyber bezpieczeństwa.

 1. W celu rozwoju Serwisu Usługodawca ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2024.